Rabbi Rachel Timoner and Rabbi Stephanie Kolin – Shabbat Beshalach 5781 D’var Torah